Web Site Hit Counter

ข่าวประชาสัมพันธ์
l การจัดทำแผนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและแผนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(นร 0507/ว(ท) 9511)
 
l  การจัดทำแผนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี แผนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (นร 0507/ว(ท) 1094)  
l  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดทำแผนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี แผนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(นร 0507/ว(ล) 3315)
 
l การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (นร 0506/ว(ล) 16712)  
l การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย (นร 0506/ว 135) และฉบับที่แก้ไข (นร 0506/ว 5)  
l การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี ( นร 0506/ว 2)  
l การชี้แจงร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร 0503/ว 6)  
l การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร 0505/ว 26)  
l การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (นร 0503/ว 35)  
l มติหลักการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
l แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ของระบบ CABNET (ส่วนราชการภายนอก)  

l

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555)