Contact
ติดต่อสอบถาม

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี

 
 

   0-2280-9000 ต่อ 1721-2  
     0-2280-1900-1  
     [email protected]