Download
ข้อมูลดาวน์โหลด

l แบบฟอร์มแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560  
l แบบฟอร์มการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560  
l

คู่มือระบบสารสนเทศในการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

 

l

สมุดโทรศัพท์ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

 

l

ระเบียบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

 

l

คำชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551


l

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548


l

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548


l

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. และระเบียบฯ
     เอกสารประกอบ


l

CABNET : Cabinet Network


l

แบบข้อมูล (Checklist) ประกอบการแต่งตั้งและแบบสรุปประวิติการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ และกรรมการตามกฎหมายและระเบียบ
      แบบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สลค. 04)
      แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี (สลค. 05)
      แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี (สลค. 06)
      แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ
         ต่อคณะรัฐมนตรี (สลค. 07)

      แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี (สลค. 08)
      แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการขององค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี (สลค. 09)
      แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ (สลค. 10)
      แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งต่อคณะรัฐมนตรี  (สลค. 11)

l การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

l เอกสารสรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร.