Download สมุดโทรศัพท์ ปคร.
Download ทำเนียบ ปคร.

หน่วยงาน รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. หมายเลขโทรศัพท์
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)

พลอากาศเอก ธนู  ปานสุวรรณ

รองหัวหน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี
0-2288-4000 ต่อ 4064
08-4449-2890
รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)

พลเรือเอก อิทธิคมน์  ภมรสูต

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
0-2288-4079
08-9967-2747
รองนายกรัฐมนตรี
(พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย)

นาวาเอก รณัชย์  เทพวัลย์

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
0-2288-4081
08-9967-4731
รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง)

นายนพปฎล  สุนทรนนท์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
-
-
รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

พลเอก นาวิน  ดำริกาญจน์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
0-2288-4167
09-1632-1632
รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ  เครืองาม)

นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
0-2288-4135
08-1814-1357
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์)

ายกัณวีร์  กนิษฐ์พงศ์

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

-
-
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุิทย์  เมษินทรีย์)
                          - -
-
ปคร. ของกระทรวง
กระทรวงกลาโหม

พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ

รองปลัดกระทรวงกลาโหม
-
-
กระทรวงการคลัง

นายอำนวย  ปรีมนวงศ์

รองปลัดกระทรวงการคลัง
0-2273-9200
08-1931-9621
กระทรวงการต่างประเทศ

นายวิชิต  ชิตวิมาน

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
  0-2203-5000 ต่อ 15207
08-1566-0803
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                            - -
-
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
นางนภา  เศรษฐกร
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
-
-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรพงษ์  เจียสกุล
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0-2281-5955
-
กระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ  สิมลี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
0-2281-3220
 
08-1825-7670
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                           - -
-
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์บุณย์  ปองทอง

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
0-2278-8558
08-1837-1825
กระทรวงพลังงาน

นายธรรมยศ  ศรีช่วย

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

-
-
กระทรวงพาณิชย์

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
0-2507-6585
08-1361-8888
กระทรวงมหาดไทย

นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
0-2222-4821
08-1374-9119
กระทรวงยุติธรรม

นายธวัชชัย  ไทยเขียว

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
0-2141-5119
  08-9968-1120
กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ  สุโกศล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
-
-
กระทรวงวัฒนธรรม

นายชาย  นครชัย

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0-2422-9832
08-1827-6184
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-2333-3898-9
08-1928-0976
กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-
-
กระทรวงสาธารณสุข

นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
0-2590-1011
08-1876-6859
กระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
0-2202-3275-6
09-3343-9999
ปคร. ของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ  นิลพันธ์
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-
-
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร
0-2288-4309
08-9969-2048
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                        - -
-
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ                        - -
-
สำนักงบประมาณ นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
-
-
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายปกรณ์  ศรีจันทร์งาม
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
0-2629-8000 ต่อ 2018
08-9895-4853
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายนิพนธ์ ฮะกีมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
0-2280-0951-8 ต่อ 3108
08-9968-1768
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการพลเรือน
0-2547-1511
09-0197-7370
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นางนันทนา  ธรรมสโรช

ที่ปรึกษาพัฒนาระบบราชการ
-
-
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายมนตรี  บุญพาณิชย์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0-2280-2744
08-1909-0514
ปคร. ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง
สำนักราชเลขาธิการ นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
รองราชเลขาธิการ
0-2220-7400
08-1848-4049
สำนักพระราชวัง นางพรจันทร์  นุกุลประดิษฐ์
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
0-2224-3260
08-1803-3366
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                        - -
-
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                        - -
-
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-
-
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
-
-
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                        - -
  -
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

0-2553-8103
08-1174-4125
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

พลตรี ศักดา  เนียมคำ

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
-
-
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

0-7327-4056
09-3584-8750
ปคร. ของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

นายณรงค์  รัตนานุกูล
ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

-
-
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พันตำรวจโทหญิง เอมอร  ไชยบัวแดง
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

0-2219-3600 ต่อ 4045
08-9920-7032
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายประยงค์  ปรียาจิตต์
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

0-2502-6670 ต่อ 4504,
      
0-2502-6668

08-1801-7465
ปคร. ของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางบุษกร  อัมพรประภา
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

0-2244-1945
08-1889-1993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
0-2831-9201
08-9895-1081