ǡѺ .

ԤѰ

 

เรื่อง วันที่ ครม.
มีมติ
ความคืบหน้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (นโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียชีวิต พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้) 12 ก.ค. 54
ความคืบหน้าของมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 12 ก.ค. 54
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 12 ก.ค. 54
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 28 มิ.ย. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มติสมัชชาปฏิรูปแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 28 มิ.ย. 54
ผลการพิจารณาข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 28 มิ.ย. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ครั้งที่ 2/2554 28 มิ.ย. 54
รายงานการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ประจำไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2553) 28 มิ.ย. 54
รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 28 มิ.ย. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 20 มิ.ย. 54
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 20 มิ.ย. 54
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม 20 มิ.ย. 54
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 20 มิ.ย. 54
สรุปผลการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) 14 มิ.ย. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชดเชยรายได้
เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53
14 มิ.ย. 54
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม 14 มิ.ย. 54
รายงานการความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง 14 มิ.ย. 54
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 14 มิ.ย. 54
ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์น้ำ ปี 2553 14 มิ.ย. 54
แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันหวยหุ้น 7 มิ.ย. 54
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 7 มิ.ย. 54
รายงานผลการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 31 พ.ค. 54
การแจ้งเตือนภัยพิบัติ 31 พ.ค. 54
ความคืบหน้าการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย 31 พ.ค. 54
ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ 331 พ.ค. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. 2552-2556 10 พ.ค. 54
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม 10 พ.ค. 54
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 พ.ค. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการการจัดการ
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ระยะที่ 2
3 พ.ค. 54
การสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 3 พ.ค. 54
ความคืบหน้าในการกู้เงิน Short term facility สำหรับวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท 3 พ.ค. 54
ความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล 3 พ.ค. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศและการกำหนดระดับราคาปุ๋ยแคมีของโครงการ 3 พ.ค. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็ก 3 พ.ค. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) และระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลากากร 3 พ.ค. 54
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 3 พ.ค. 54
การรายงานปิดการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการช่วยเหลือราคาน้ำมันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 26 เม.ย. 54
รายงานสถานการณ์อาชญากรรม 20 เม.ย. 54
รายงานความคืบหน้าในการยุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด 20 เม.ย. 54
รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านและการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 20 เม.ย. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (ครั้งที่ 3) 20 เม.ย. 54
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง 12 เม.ย. 54
รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553) ปีงบประมาณ 2554  12 เม.ย. 54
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม

12 เม.ย. 54

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 (เพิ่มเติม)  4 เม.ย. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 4 4 เม.ย. 54
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันหวยหุ้น 28 มี.ค. 54
รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป 28 มี.ค. 54
สรุปโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553/54 22 มี.ค. 54
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม 22 มี.ค. 54
ความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพแห่งชาติ 22 มี.ค. 54
รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนยั่งยืน 84 แห่ง 22 มี.ค. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 7 14 มี.ค. 54
ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษา 14 มี.ค. 54
ความคืบหน้าการใช้งานตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 8 มี.ค. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 8 มี.ค. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 1 มี.ค. 54
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันหวยหุ้น 1 มี.ค. 54
การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพ 60 ล้านไร่ 1 มี.ค. 54
โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 22 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 22 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรณีอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี) 22 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงาน ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรณีการบินในช่วงฤดูหนาว 15 ก.พ. 54
การติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ [การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย)] 15 ก.พ. 54
ความคืบหน้าในการวางแผนรองรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายในการรับซื้อหรือแทรกแซงราคายางและแผนการจัดหาแหล่งทุน 15 ก.พ. 54
ความคืบหน้าโครงการสินเชื้อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 ก.พ. 54
รายงานสถานการณ์อาชญากรรม 15 ก.พ. 54
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม 15 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 15 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 15 ก.พ. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 15 ก.พ. 54
ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย 15 ก.พ. 54
ความคืบหน้ามาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการเมืองภายในประเทศ : การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ 8 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (การจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยการดำเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และโครงการระบบโทรมาตร โครงการเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ) 8 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโวกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (การจัดการน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 8 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย (ครั้งที่ 7) 8 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 8 ก.พ. 54
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 1 ก.พ. 54
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ปี 2553

1 ก.พ. 54

รายงานการจัดซื้อไข่ไก่ตามมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด

1 ก.พ. 54

รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปรับลดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและการศึกษาปริมาณการสูบน้ำบาดาลในระดับที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย

1 ก.พ. 54

รายงานผลการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท

1 ก.พ. 54

รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. 2552-2556

1 ก.พ. 54

ผลการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

24 ม.ค. 5424

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนพัฒนาสุกรทั้งระบบและแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553-2557

24 ม.ค. 54

รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552-2556)

24 ม.ค. 54

ความคืบหน้ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

24 ม.ค. 54

รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 7

24 ม.ค. 54

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2553 [เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย]

24 ม.ค. 54

ผลการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต เกาะพระทอง จังหวัดพังงา)

24 ม.ค. 54

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดทำหนังสือและเปลี่ยนระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทย ในเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FAO COFI Sub-Committee on Aquaculture สมัยที่ 5

24 ม.ค. 54

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

24 ม.ค. 54

รายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 309

24 ม.ค. 54

รายงานผลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2553)

11 ม.ค. 54

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการควบคุมและรับรองการจับสัตว์น้ำ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำงานประมง IUU (กรกฎาคม-กันยายน 2553)

11 ม.ค. 54

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

11 ม.ค. 54

รายงานผลการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท (4 ม.ค. 2554)

4 ม.ค. 54

 

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายงานครั้งที่ 5)

28 ธ.ค. 53